Podmienky súťaží

1. Všeobecné podmienky súťaží

 • 1. Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže, ktoré vyhlasuje Mestská televízia Trnava, s. r. o., na sociálnych sieťach Mestskej televízie Trnava, na webovom sídle www.mtt.sk, pokiaľ to neustanovujú inak osobitné pravidlá konkrétnej súťaže.
 • 2. Tieto podmienky stanovujú možnosti prihlásenia sa a účasti v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Účasť na súťažiach

 • 1. Súťaže sú určené sledovateľom Mestskej televízie Trnava na sociálnych sieťach MTT, prípadne návštevníkom webového sídla www.mtt.sk.
 • 2. Do súťaží sa nemôžu zapájať zamestnanci a rodinní príslušníci MTT, spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri (ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkúvajú, sponzorujú, zabezpečujú technicky alebo inak vykonávajú) a tiež ich zamestnanci a rodinní príslušníci.
 • 3. Na súťaži sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (pokiaľ v špeciálnych podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov), ktorá splní všetky podmienky súťaže zverejnené na sociálnych sieťach Mestskej televízie Trnava alebo na webovom sídle www.mtt.sk.

3. Realizácia súťaží a následné publikovanie výsledkov

 • 1. Súťaž sa uskutočňuje formou interakcie na sociálnych sieťach Mestskej televízie Trnava. Ak je predmetom súťaže dodanie obrazových snímok (osobitne fotografií), či obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, či už písomných alebo iných, súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje spoločnosti Mestská televízia Trnava s. r. o. so sídlom Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 36219681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10172/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Mestská televízia Trnava, bezodplatné privolenie podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho písomností, podobizní, obrazových snímok alebo obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti so súťažou na sociálnych sieťach Mestskej televízie Trnava alebo na webovom sídle www.mtt.sk, a to za účelom výroby, realizácie a propagácie súťaže a publikovania výsledkov súťaže. Mestská televízia Trnava je oprávnená postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu.

4. Výherca

 • 1. Výherca je osoba, ktorá splnila všetky podmienky súťaže, bola vyžrebovaná, prípadne určená v súlade s osobitnými podmienkami súťaže, bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená a poskytla údaje potrebné pre riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok.
 • 2. Spoločnosť Mestská televízia Trnava s. r. o. so sídlom Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 36219681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 10172/T, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Mestská televízia Trnava, s výslovným a dobrovoľným súhlasom výhercu spracúva a tiež uchováva osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a zverejnenie výhercu na sociálnych sieťach Mestskej televízie Trnava. Poskytnuté identifikačné údaje sú zaznamenávané a uchovávané v písomnej aj v elektronickej forme, a vykonávajú sa s nimi tieto operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zverejňovanie. Poskytnuté identifikačné údaje sú uchovávané po dobu 2 rokov odo dňa publikovania výsledkov súťaže. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté identifikačné údaje podľa § 17 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov bezodkladne zlikvidované. Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov je neodvolateľný. Vyslovením nesúhlasu so spracovávaním a uchovávaním osobných údajov výhercu nie je možné výhercovi výhru riadne odovzdať.
 • 3. Účastník súťaže je povinný poskytnúť do informačného systému Mestskej televízie Trnava len pravdivé osobné údaje. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený, a stráca nárok na výhru a zodpovedá za škodu spôsobenú MTT nepravdivosťou poskytnutých informácii. MTT si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť uvedených údajov.
 • 4. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (napríklad prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, koncerte, atď.) nárok na výhru mu zaniká a nemá nárok na kompenzáciu. Náhradného výhercu určí Mestská televízia Trnava žrebom, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.
 • 5. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými prípadne osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (napríklad získal výhru podvodným konaním alebo uviedol nepravdivé údaje), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie MTT nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.
 • 6. Mestská televízia Trnava posudzuje každú záležitosť súťaže individuálne a prihliada na situáciu aj podmienky za ktorých sa udiala.
 • 7. Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.

5. Odovzdanie výhry

 • 1. Výherca je o výhre, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia informovaný správou prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní či uplatnení výhry.
 • 2. V prípade súťaže realizovanej na sociálnych sieťach Mestskej televízie Trnava, organizátor výhercu kontaktuje a výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral hlavnú alebo garantovanú výhru, najneskôr však do troch pracovných dní je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo. Ak výherca/výherkyňa nekontaktuje MTT, alebo ho kontaktuje po uvedenej lehote, stráca nárok na výhru.
 • 3. Výherca/výherkyňa je povinný/á prevziať si výhru osobne v lehote 10 dní odo dňa publikovania výsledkov súťaže. Po uplynutí tejto lehoty stráca výherca/výherkyňa nárok na prevzatie výhry.
 • 4. Na spôsobe prevzatia výhry sa Mestská televízia Trnava s výhercom dohodne, inak platí, že si výherca prevezme výhru osobne.
 • 5. Osobne je možné prevziať výhru v pondelok, stredu a piatok od 10.00 do 13.00 h. na Hlavnej 1, 917 01 Trnava.
 • 6. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca.
 • 7. V prípadoch, kedy sú predmetom výhry vstupenky na koncert alebo podujatie, MTT nezodpovedá za prípadné zrušenie koncertu alebo podujatia, resp. zmenu miesta, času, dátumu koncertu alebo podujatia. V prípade zrušenia podujatia, resp. zmeny miesta, času, dátumu koncertu alebo podujatia, nevzniká výhercovi nárok na akúkoľvek peňažnú resp. nepeňažnú kompenzáciu.

6. Zdaňovanie výhier

 • 1. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
 • 2. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.
 • 3. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí peňažnej výhry v hodnote nad 350 €, je zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonaná zrážka dane vo výške 19% organizátorom súťaže a 14% odvod do zdravotnej poisťovne.

7. Bezpečnosť osobných údajov a práva a povinnosti dotknutých osôb

 • 1. Mestská televízia Trnava zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona na ochranu osobných údajov a GDPR. Tieto pravidlá sú spísané v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov na webovom sídle www.mtt.sk.
 • 2. Podľa § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je súťažiaci resp. výherca povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
 • 3. Podľa § 28 zákona na ochranu osobných údajov má súťažiaci, resp. výherca ako dotknutá osoba, právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva.
 • 4. Účastník súťaže má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať e-mailom na sekretariat@mtt.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Na túto skutočnosť MTT výslovne upozorňuje účastníkov súťaže. V prípade odvolania súhlasu pred uskutočnením žrebovania je účastník vyradený zo súťaže a nebude zaradený do žrebovania o výhry.

8. Záverečné ustanovenia

 • 1. Mestská televízia Trnava si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu alebo zmenu všeobecných podmienok súťaží. Mestská televízia Trnava sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží.
 • 2. Súťaž žiadnym spôsobom nesponzoruje, nepodporuje, nespravuje Facebook a súťaž sa ani inak nespája s Facebookom. Údaje výherca poskytuje organizátorovi súťaže - Mestskej televízii Trnava, s. r. o., nie Facebooku.
 • 3. Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 01. 01. 2024.

Program vysielania

Tip na reportáž

Tip na reportáž